MM NLE STEP 2

ประทับใจการสอนของอาจารย์มากๆ ค่ะ สอนเน้นจุดสำคัญของเนื้อหา ทำให้ง่าย ต่อการจดจำและรู้ว่า key point ลักของเรื่องนี้ที่เราต้องรู้คืออะไร โจทย์ข้อนี้กำลังหลอกเรามาทางนี้แต่จริงๆ โจทย์เค้าต้องการถามอะไร ทำให้รู้ทันข้อสอบค่ะ