OUR STARS

น้องตะวัน

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องกาย

สอบติด

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  (PSCM – UCL)

น้องแปมแปม

สอบติด

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  (PSCM – UCL)

น้องมิลาน

สอบติด

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  (PSCM – UCL)

น้องหนุงหนิง

สอบติด

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  (PSCM – UCL)

น้องเปย

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  (M.D. Program)

น้องอัน

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  (M.D.,M.Eng Program)

น้องมะเหมี่ยว

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

น้องพลอย

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

น้องแปม

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม

น้องลิซ่า

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม

น้องแพรว

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม

น้องข้าวปุ้น

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม

น้องนิว

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

น้องต้นกล้า

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น้องภูม

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น้องบอส

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องไข่มุก

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พิชญาภา วิจิตรวิกรม (เอี้ยนปิง)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  (M.D. - M.M. Program)

กฤษฎิ์ วังวิจิตร (ท๊อป)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  (M.D. Program)

จิตบุญญ พุทธรักษา (พีม)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  (M.D. Program)

วรีวรรณ สุจิรภิญโญกุล (ไอซ์)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  (M.D. Program)

วาสิตา นิมิตรวงศ์สกุล (เอมี่)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  (M.D. Program)

ปุญณิศา วัชรภาธร (เบส)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  (M.D.,M.Eng Program)

พิรญาณ์ ศรีสถิตย์วัฒนา (ปาล์มมี่)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  (M.D.,M.Eng Program)

ไอฝัน นินาทเกียรติกุล (มายด์)

สอบติด

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (PCCMS)

ณัฐภัทรา ทาระวรรณ (บีม)

สอบติด

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (PCCMS)

Renesa Khanijow (Rini)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม

พริมา สามลฤกษ์ (มิ้นท์)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม

กัญจน์ ตันสุหัช (กัญจน์)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

พริมโรส โตธนะรุ่งโรจน์ (โฟกัส)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร (นิว)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภัทรธร เนื่องนิยม (ออกัส)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ญาณิศา คูร์พิพัฒน์ (ปิ่น)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โฆสิต พรหมธาราวงศ์ (พูห์)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นนทนาท เกียรติกุลวนิช (อู๋)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภูวเมศฐ์ กิจชัยสวัสดิ์ (ดอลล่า)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สิทธิศักดิ์ กาญจนสภา (เกท)

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รฐนนท์ ดำรงวัฒนโภคิน

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พริบพราวดาว สุวรรณสิงห์

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญยวีร์ วงศ์วิเศษสุข

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุไลภรณ์ อินทรลาวัณย์

สอบติด

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง
 • คณะทันตแพทย์ฯ ม. มหิดล หลักสูตรนานาชาติ)

ธนภัทร์ เลี่ยนศิริ

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

นภัสสร วงศ์อัครคุณ

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (M.D. program)

นภัสสร โรจน์บัณทิต

สอบติด

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คริสโตเฟอร์ ทิงเกิล

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

ธรรมชาติ กัลยะนนท์ชัย

สอบติด

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

วินนดา โคเมท

สอบติด

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • คณะทันตแพทย์ฯ ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ )

นภัสพร วัฒนกุล

สอบติด

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • คณะทันตแพทย์ฯ ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

ธนาคม ฮุ่นตระกูล

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (M.D. program)
 • คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ภัสภีม จันทนมัฎฐะ

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (M.D.,M.Eng Program)
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

ชานน เจียรพัฒโนดม

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

พัชรลักษณ์ กีรสว่างพร

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ปพิชญา เอี่ยมธนานนท์

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง
 • คณะทันตแพทย์ฯ ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ )

รัณชน์ เกลียวปฏินนท์

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

เบญจรัตน์ ทีปจิรังกูล

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

เปรมฤดี รุจิระชาติกุล

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

วัฒนาวดี เรืองวณิช

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • ทันตแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา)

นันทศักดิ์ กาญจนทิพย์ขจร

สอบติด

 • คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • ทันตแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา)

ธนัชธรรม ทศพรวิชัย

สอบติด

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ทันตแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา)

ธาริดา อภิธนวิทย์

สอบติด

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ชนมน ผ่องเเผ้ว(มิ้นท์)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะแพทย์ฯ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม
 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • คณะแพทย์ฯ ม. ขอนแก่น
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • คณะทันตแพทย์ฯ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะทันตแพทย์ฯ  ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ )

ณัฏฐา ดีวิเศษพันธ์ (แฮมมี่)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะแพทย์ฯ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม
 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม. รังสิต
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • คณะทันตแพทย์ฯ  ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ )

ปพิชญา วงศ์ทองศรี (บีม)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทย์ฯ  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะแพทย์ฯ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม
 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • คณะแพทย์ฯ ม. ขอนแก่น

บุญญาดา ตรังอดิศัยกุล (หยู้ยู่)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะแพทย์ฯ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม
 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม. รังสิต

อัณณ์ชญา บุญสม (อาย)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะแพทย์ฯ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม
 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

วิชญาพร ทานุเกษตรไชย(วิ้น)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ มศว. โครงการร่วมนอตติงแฮม
 • คณะทันตแพทย์ฯ  ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ )

ตรีดานุช ตรีเมธาวี (ตรีนี่)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะแพทย์ฯ ม. ขอนแก่น
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ณชญาดา เธียรทนุกิจ (พิณ)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ขอนแก่น
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม. รังสิต
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง
 • คณะทันตแพทย์ฯ  ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ )

ปริชมน พรหมสิทธิ์ (อะตอม)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม. รังสิต

ฐิตาภรณ์ ตรีธนูชัย(ชาช่า)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม. รังสิต

อวิน ตันติพรสิน (จุ้ย)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม. รังสิต

กันติยา วิวิธวานนท์ (ไอกะ)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

ปพิชญาเอี่ยมธนานนท์ (มายด์)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

ณิชา อัศวภาพล (น้ำ)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

ชนิชา ภรสุทธิจรรยา (แอนจี้)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

ธนภร มีแสงธรรม(เกรท)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

โมนา ดวงฤดีสวัสดิ์ (โมนา)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • คณะทันตแพทย์ ม. ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา)

ธนทร มีแสงธรรม(หลุยส์)

สอบติด

 • คณะแพทย์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐาปกรณ์ ยงพิพัฒน์วงศ์ (ไบร์ท)

สอบติด
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ยศสรัลพร ทรงเกียรติกุล(นิด้า)

สอบติด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

นภิศ โอสถานนท์(รุ้ง)

สอบติด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

อัศวิน ชาวลา (อัศวิน)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

รมิตา เฉลิมชุติเดช (ออย)

สอบติด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

เมธาวีร์ วรวัฒนะกุล(อันอัน)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ธัญญ์พิชชา ชินพีรเสถียร(ลิ้งค์)

สอบติด

- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เปมิกา บุณยวุฒิพันธ์ (พริม)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณฐพงศ์ ธานีรัตน์(ตุลย์)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

พัณณิตา พิริยวิรุตม์(น้ำ)

สอบติด

-คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นาตาช่า โกโรวารา(นาตาชา)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

นกรณ์ สรรค์กรกุล(ท็อด)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

ณภสร หรรษาจารุพันธ์(เจนนี่)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

เดชาธร ธาราชีวิน(พีช)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

ปรินทร์ ปกรณ์ชัย (ภู)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

คุณัญญา วัชรวสุนธรา (กัสจัง)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

จณิสตา ทาระวรรณ (แบม)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ธันยวัต เขตสกุล (แบงค์)

สอบติด

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

วรรณวรินทร์ วีรสาร(แป้ง)

สอบติด

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

รักสยาม อนุรักษ์วงศ์ศรี(ฮิวโก้)

สอบติด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

ณัฐวลัย นิสากรสิทธิ์(ซีน)

สอบติด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

ฉัฐทรา เจียรสกุลผล(อิงอิง)

สอบติด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

ธาดา ศรีเจริญประมง(เจมส์)

สอบติด

Faculty of Medicine, University of Debrecen

พุทธอานันท์ เจษฎาพิพัฒน์ (ไตร)

สอบติด

Faculty of Medicine, University of Debrecen

พิชญา ศรีสุวรรณกุล (ยี่หร่า)

สอบติด

Faculty of Medicine, University of Debrecen

รัชช์กฤษฎ์ ตรีวิศวเวทย์(นาย)

สอบติด

1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague

กิตติภักดิ์ หอมจันทร์ (กุ๊กกิ๊ก)

สอบติด

Faculty of Medicine, Charles University in Hradec Kralove

วรภรณ์ สมโภชพิสุทธิ์ (ฝ้าย)

สอบติด

Faculty of Medicine, Masaryk University

วิทยา ธนวชิรา (ไอซ์)

สอบติด

Faculty of Medicine, Masaryk University

กัญญาภิรมย์ สินไพบูลย์ (โรส)

สอบติด

Faculty of Medicine, Masaryk University

ชนิตา เดชอภิรักษ์ชน(ปุ๊กกี้)

สอบติด

Faculty of Medicine, Masaryk University

ปภาวรินทร์ อมรชัยกิจ(บูเก้)

สอบติด

Faculty of Medicine, Masaryk University

ปรัชญา เพ็ชราวรรณ(เบบ)

สอบติด

Faculty of Medicine, Masaryk University

ภัทราวุธ บุตรจันทร์(วุธ)

สอบติด

Faculty of Medicine, Masaryk University

นิสารัตน์ จังเจริญกุล (นิชา)

สอบติด

Faculty of Medicine, Masaryk University

จุฬารัตน์ สิงห์สัจเทพ (แนน)

สอบติด

Faculty of Medicine, Masaryk University

กมลลักษณ์ กุนสอน (ณุก)

สอบติด

Faculty of Medicine, Masaryk University

ณริตา ยิ้มเจริญ (นิ้ม)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

ณภัทร ปรมาธิกุล (นล)

สอบติด

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)
- คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยรังสิต

ชวัล กฤษณวิภาคพร (เปรม)

สอบติด

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)
- คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยรังสิต

ภัสสร ทรัพย์สุวรรณ (แพท)

สอบติด

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)
- คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน มหาวิทยาลัยรังสิต
- University of Auckland Faculty of Medical

ศศิภา ทวีสุข (มัดหมี่)

สอบติด

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา)

ณัฐชนน กิจเจริญ (พี)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

ปรียนิตย์ จินดาผดุงรัตน์ (ชาช่า)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

กล้า กาญจนรัตน์ (กล้า)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Nottingham)

ณัฐวัตร ศรีสวัสดิ์ (วินเทอร์)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นศท.วราภรณ์ บุญชินวุฒิกุล (เบลล์)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นศพ.จาริญาภา ลิขิตวัฒนาสกุล (ผิงๆ)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นศพ.วาณิชา มโนรัตนวงศ์ (ณิชา)

สอบติด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต