คอร์สเตรียมสอบแพทย์ รอบ Portfolio

คอร์สเตรียมสอบแพทย์ รอบ Portfolio

คอร์สเรียน UCAT, TBAT, CU-AAT

🎯 เรียนปรับพื้นฐานโครงสร้างข้อสอบ
🎯 สอนเทคนิคการทำโจทย์ สามารถนำไปใช้ได้จริง
🎯 สอนโดยติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์มายาวนาน&การันตีคะแนนสูง
🎯คอร์สกลุ่มมีบันทึก VDO ระหว่างเรียน สามารถทบทวนได้จนถึงสอบแบบไม่จำกัดชั่วโมง

สนใจสอบถามตารางเรียน หรือปรึกษาและวางแผนการเรียนกับเราได้แล้ววันนี้

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

 • โทร : 02-354-4525, 088-235-1419, 095-562-3929, 064-146-5479, 096-647-9235
 • ID Line : @medcoach

UCAT

UCAT คืออะไร?

UCAT ย่อมาจาก University Clinical Aptitude Test เป็นการทดสอบเพื่อวัดทัศนคติ อารมณ์และความสามารถพิเศษหรือไอคิว (IQ) เน้นการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ ของผู้สมัครสอบเพื่อศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ โดยจะกำหนดให้ผู้สมัครสอบยื่นผลคะแนน UCAT ควบคู่ไปกับผลการเรียนและการสอบสัมภาษณ์

UCAT สอบอะไรบ้าง?

ข้อสอบ UCAT เป็นข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมด มีเวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 5 พาร์ทดังนี้

 1. Verbal Reasoning เป็นการทดสอบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้เหตุผล จำนวน 44 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 21 นาที
 2. Decision Making เป็นการทดสอบทักษะการตัดสินใจและการใช้วิจารณญาณจากข้อมูลที่ซับซ้อน จำนวน 29 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 31 นาที
 3. Quantitative Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 36 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 25 นาที
 4. Abstract Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ จำนวน 50 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 12 นาที
 5. Situational Judgement เป็นการทดสอบทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ความเป็นจริง และความเข้าใจในจริยธรรมทางการแพทย์ 22 สถานการณ์ จำนวน 69 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 26 นาที

คะแนน UCAT

UCAT คะแนนเต็ม 3,600 คะแนน

 1. Verbal Reasoning  คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน
 2. Decision Making  คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน
 3. Quantitative Reasoning  คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน
 4. Abstract Reasoning  คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน
 5. Situational Judgement  คะแนนจะระบุ 1 – 4 จะต่างจากส่วนอื่นโดยได้เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 4 โดย 1 คือสูงสุดและ 4 คือต่ำสุด

หมายเหตุ: แต่ละคำถามจะมีค่า 1 คะแนน ยกเว้นในส่วน Decision Making ซึ่งแต่ละข้อจะมีค่า 2 คะแนน

กำหนดการสอบ UCAT

 • UCAT สมัครแอคเคาท์ภายใน เว็บไซต์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม
 • UCAT ลงทะเบียนสมัครสอบได้ในเดือนมิถุนายน (สามารถเลือกวัน-เวลาการสอบได้เองในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน)
 • คะแนนสอบจะส่งไปทางมหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายนของปีที่สอบ ทั้งนี้ คะแนน UCAT จะสามารถเก็บได้ปีต่อปีเท่านั้น

(หากต้องการยื่นคะแนนสอบในปีการศึกษาถัดไปจะต้องลงทะเบียนสอบใหม่ทุกครั้ง)

ค่าสมัครสอบ UCAT

ค่าสมัครสอบราคา £115 หรือประมาณ 5,000 บาท

สถานที่สอบ UCAT

สถานที่สอบ UCAT สอบที่ Pearson Professional Centers-Bangkok, Thailand

Bangkok Business Building ,Level 10 Unit 10-10 ,54 Sukhumvit 21 ,Bangkok 10110 Thailand

สมัครสอบได้ที่ www.ucat.ac.uk
คอร์สเรียน UCAT ของสถาบันเมดโค้ช มีทั้งเรียนเดี่ยวและเรียนกลุ่ม

TBAT

TBAT คืออะไร?

Thai Biomedical Admissions Test หรือ TBAT คือข้อสอบ สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ Portfolio

TBAT สอบอะไรบ้าง

 1. Physics จำนวน 30 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที
 2. Chemistry จำนวน 55 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที
 3. Biology จำนวน 55 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

คะแนน TBAT

TBAT คะแนนเต็ม 2,400 คะแนน

กำหนดการสอบ TBAT

 • รอบที่ 1 รับสมัคร 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 สอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2567
 • รอบที่ 2 รับสมัคร 27 กันยายน – 6 ตุลาคม 2567 สอบวันที่ 13 ตุลาคม 2567

ค่าสมัครสอบ TBAT

ค่าสมัครสอบราคา 1,600 บาท

สมัครสอบได้ที่ https://register.atc.chula.ac.th

CU-AAT

CU-AAT คืออะไร?

Chulalongkorn University Academic Aptitude Test หรือ CU-AAT คือ ข้อสอบถูกออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะความรู้ของผู้สอบในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าเรียนในภาคอินเตอร์ หรือเรียนคณะนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CU-AAT สอบอะไรบ้าง

 1. Math จำนวน 30 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน
 2. Verbal จำนวน 55 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

คะแนน CU-AAT

CU-AAT คะแนนเต็ม 2,400 คะแนน

กำหนดการสอบ CU-AAT

 • รอบที่ 1 รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 สอบวันที่ 10 มีนาคม 2567
 • รอบที่ 2 รับสมัคร 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 สอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2567
 • รอบที่ 3 รับสมัคร 27 กันยายน – 6 ตุลาคม 2567 สอบวันที่ 13 ตุลาคม 2567
 • รอบที่ 4 รับสมัคร 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2567 สอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
 • รอบที่ 5 รับสมัคร 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2567 สอบวันที่ 15 ธันวาคม 2567

ค่าสมัครสอบ CU-AAT

 • CU-AAT (PBT) ค่าสมัครสอบ 1,300 บาท
 • CU-AAT (CBT) ค่าสมัครสอบ 2,900 บาท

หมายเหตุ: ประกาศผลหลังสอบภายใน 2 อาทิตย์หรือหากสอบแบบ E-Testing สอบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบและทราบผลสอบทันที

สมัครสอบได้ที่ https://register.atc.chula.ac.th

Multiple Mini Interview (MMI)

เป็นการสอบสัมภาษณ์สำหรับสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำของไทยโดยจะมีการทดสอบทักษะการตอบคำถามที่มีความหลากหลาย เช่น จริยธรรมแพทย์ ความรู้วิชาการด้านการแพทย์ เชาวน์ปัญญา และอื่นๆ โดยแบ่งแยกเป็น Station หรือ แยกเป็นฐานๆ ซึ่งมีการจำกัดเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ของแต่ละ Station เมื่อครบตามเวลาที่กำหนด จะต้องเปลี่ยน Station ไปเรื่อยๆ จนครบทุก Station

สถาบันเมดโค้ชมีคอร์สเรียนจำลองการสอบ MMI MOCK EXAM มี ทั้งหมด 7 station ประกอบด้วย

 1. Portfolio/ Personal insight
 2. Medical Ethics
 3. Medical & general latest news
 4. Role Play
 5. Dilemma
 6. Research Data Analysis

ในแต่ละห้องจะมีเวลาให้ 10 นาที โดยจะมีพี่ๆ จับเวลาและส่งสัญญาณให้เปลี่ยนห้อง หลังจบคลาสในแต่ละรอบ จะมี comment และ feedback รวมไปถึงแบบประเมิน ให้น้องๆ นำกลับไปปรับปรุงตัวเองก่อนสอบจริงอีกด้วย