Eugene NLE STEP 2

เรียนคอร์ส Competency Test อาจารย์นำโจทย์ที่มีโรค ที่ออกข้อสอบบ่อยมารวมๆกัน ตอนเฉลยจะลงรายละเอียดว่าโรคนี้มาด้วยอาการอะไร วินิจฉยยังไง ส่งแลปอะไร รักษายังไง