วิช NLE STEP 3

อาจารย์สอนได้เข้าใจขึ้นมาก เน้นจุดสำคัญ ข้อควรระวังต่างๆ ได้ฝึกทำโจทย์ ฝึกเขียนกับอาจารย์ อาจารย์ให้คำแนะนำ ให้มั่นใจในการเขียนตอบ ทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นครับ