น้อย NLE STEP 2

อาจารย์สอนดีมากๆ ค่ะ เข้าใจนำไปใช้ในห้องสอบได้จริง สอนให้เข้าใจ concept และเรียบเรียงระบบความคิดได้ดี