081-902-0911, 097-156-2242
088-235-1419, 091-182-2566

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

           มหาวิทยาลัย MAHSA ก่อตั้งขึ้นในปี 2547โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ มีคุณภาพประสบความสำเร็จในด้านวิทยาการ มีความเชี่ยวชาญใแต่ละสาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย หลักสูตรสาขาแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สหเวชศาสตร์ การพยาบาลและสาขาที่อื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงสาขาธุรกิจและการบัญชี นอกจากนี้ทางมหาลัยยังมีศูนย์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วย เตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน และพัฒนาทักษะของนักศึกษาในด้านการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

 สถานที่ตั้ง

          มหาวิทยาลัย MAHSAตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นักศึกษาจะพบกับการผสมผสานกันของ อารยธรรมอันเก่าแก่ของทวีปเอเชีย ทั้งอารยธรรมมาเลย, จีน, อินเดีย พร้อมด้วยการเฉลิมฉลอง, ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ และอาหารมากมายจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย
          มาเลเซียมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้นด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีและมีอากาศที่เย็น ขึ้นในบริเวณที่ราบสูง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประกอบด้วยประชาชนที่พูดภาษาอังกฤษ, มลายู, จีนกลาง, ภาษาจีนท้องถิ่น และภาษาอื่นๆ นักศึกษาส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษและชั้นเรียนของ MAHSAจะดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยมาตรฐานที่สูงด้านวิชาการและการยอมรับระดับนานาชาติสำหรับ คุณภาพการศึกษาประเทศมาเลเซีย

 วิทยาเขต

MAHSA ประกอบด้วยวิทยาเขต 3 แห่ง ได้แก่
- วิทยาเขตมหาวิทยยาลัย Jalan (JUC) เป็นวิทยาเขตหลัก
- วิทยาเขต Pusat Bander Damansara (PBD)
- วิทยาเขต MAHSA College Sabah

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

 หลักสูตรแพทยศาสตร์

          คณะแพทยศาสตร์ที่ MAHSA จะเรียนในหลักสูตร MBBS 5 ปี (ได้รับการรับรองจากแพทยสภาไทย) ด้วยการ เรียนที่ทันสมัยผสมผสานกับการเรียนแบบดั้งเดิม โดยหลักสูตรจะยึดอยู่บนพื้นฐานความรู้ของสาขาวิชาและประสาน กับระบบการเรียนที่เน้นทั้งภาคปฏิบัติและความทันสมัยในวิธีการเรียนการสอน มีการบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอนที่มี ประสพการณ์สูง วิธีการเรียนการสอนแบบหลักๆ ที่เน้น คือ การเรียนรู้จากปัญหา (Problem Based Learning; PBL), การเรียนทางอิเล็คทรอนิคส์และการศึกษาจากประสบการณ์ทางคลินิกเบื้องต้น (Early Clinical Experience; ECE) และชั้นเรียนกลุ่มขนาดเล็ก (ด้วยภาพยนต์, การโต้วาทีและการจำลองบทบาท) ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำมาบูรณาการใน หลักสูตรเพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นของนักศึกษา

 หลักสูตร MBBS มีการจัดโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

- Phase 1: Pre-Clinical จะเน้นเรียนเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วง 2 ปีแรกที่ Mahsa University College, Jalan University Campus
- Phase 2: Clinical Programme จะเป็นช่วงศึกษาในชั้นคลินิค ในภาคเรียนในชั้นปีที่ 3-5 ที่ Hospital Kuala Lumpur

 คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6
- สมัครได้ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนนานาชาติ

 เอกสารในการสมัคร

1. กรอกใบสมัครภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว
2. ทรานสคริปจบ ม.6 ฉบับภาษาอังกฤษ
3. ผลการสอบ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
5. ค่าดำเนินการสมัคร 6,000 บาท
6. ค่าโครงการ

*** สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สามารถยื่นเอกสาร โดยใช้เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ยื่นสมัครในการพิจารณาเพื่อรับ provisional letter จองที่นั่งเรียนก่อนได้

 ขั้นตอนการสมัคร

          ยื่นเอกสารการสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารเข้ามาที่สถาบัน MedCoach Institute ทั้ง 2 สาขาตามที่อยู่ด้านล่าง
          สาขาพญาไท อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 3 อาคาร B (BTS พญาไท) โทร-แฟกซ์ 02 354 4525
          สาขาพระราม 9 ชั้น 12 โซนการศึกษา (MRT พระราม 9) โทร 02-160-3489

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่

Exclusive Mahsa University Recruitment Center in Thailand
Email : medcoachinstitute@gmail.com
ปรึกษาฟรี Call : 088-235-1419, 091-182-2566, 081-902-0911, 097-156-2242
"สถาบันมีโควต้าสำหรับนักศึกษาไทย" พวกเราเลือกเรียน Mahsa University

 •            ตอนนี้ลูกพีชกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะแพทยศาสตร์ Mahsa University ค่ะ เหตุผลที่เลือกมาเรียนที่ Mahsa เพราะใกล้บ้านดีค่ะ เดินทางแค่สองชั่วโมงเอง ;)) แล้วอีกอย่างก็บรรยากาศที่นี้น่าเรียนค่ะ ดูสะอาด และทันสมัยมากๆ

             ก้าวแรกที่ได้เข้ามาที่นี่ ต้องบอกก่อนว่า เวลาที่มองไปรอบๆ ทุกอย่างมันแทบไม่มีอะไรที่แตกต่างจากบ้านเราเลย นอกจากภาษา เพราะฉะนั้น น้องๆ ฝึกภาษามาเยอะๆ นะคะ แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะ คนที่นี่น่ารักมาก ใจดี ไม่นานก็จะปรับตัวได้ ส่วนเรื่องการเรียนการสอน และที่นี่ก็มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์มาก ทุกอย่างใหม่มาก มีเยอะและพอสำหรับนักศึกษาทุกคนด้วยค่ะ อาจารย์มักให้เราเป็นศูนย์กลางในการเรียนในแต่ละครั้ง เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ใกล้ชิดกับนักศึกษา หรือพูดได้ว่าอาจารย์รู้จักและจำได้นักศึกษาได้ทุกคนเลยค่ะ สุดท้ายอยากจะบอกน้องๆ ว่า ถ้าแน่ใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆ อยากเรียนแพทย์จริงๆ ไม่ใช่แค่อยากได้คำว่านักศึกษาแพทย์ ก็ลงมือทำเลยค่ะ :))

  นศพ. ณัฐชยา เกื้อกูลธเนศ (ลูกพีช)
  Faculty of Medicine, Mahsa University

 •            สวัสดีครับผม ชื่อ หฤษฎ์ ปิยพงศ์ผาติ อายุ 18 ปีครับ ผมเรียนจบเกรด 10 จาก รร.และอยากเรียนแพทย์ ก็เลยคุยกับคุณแม่ คุณแม่จึงค้นหาที่เรียนในอินเตอร์เน็ตให้ จนได้มาเจอกับสถาบัน MedCoach และได้ช่วยแนะนำการเรียนต่อ "แพทย์ต่างประเทศ" ตอนนี้ผมเรียน Foundation in Science 1 ปี และเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์หลักสูตร MBBS ที่ Mahsa University อีก 5 ปี ครับ หลังจากที่ได้ใบตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย ผมได้ไปดูมหาวิทยาลัย ที่ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยสวยมาก กว้างขวาง บรรยากาศดี น่าอยู่ ดูแล้วปลอดภัย ในวันที่ไปดูก็มีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยพาชม และได้ไปดูหอพัก ห้องแลปต่างๆ ห้องสมุด ห้องคอม ดูแล้วรู้สึกพอใจ เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ประทับใจมากครับ

            สุดท้ายนี้คุณแม่และน้องริทต้องขอบคุณทางสถาบัน MedCoach มากๆ ที่ช่วยแนะนำและวางแผนการเรียน พร้อมให้ข้อมูลการเตรียมตัวเรียนต่อ และการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จนถึงการยื่นเอกสารการสมัคร ทำให้มั่นใจว่าน้องสามารถไปเรียนที่โน้นได้อย่างปลอดภัย และเห็นเส้นทางการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

  หฤษฎ์และผู้ปกครอง
  Foundation in Science, Mahsa University

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

E-mail :